Tutvustus

 

Tööohutuse kaardipakis on 61 lehekülge juhiseid ja ohutusreegleid
Taskupärane formaat - 88 x 125 mm
Lamineeritud lehed, et vähendada määrdumisriski
Rõngasköide, et oleks mugav lehitseda
Selgitavad vihjed juhiste ja reeglite paremaks mõistmiseks
Tellides vähemalt 50 eksemplari, on võimalik esikaanele lisada oma ettevõtte logo

В набор карт безопасности труда входят инструкции и правила безопасности на 61 странице
Карманный формат – 88 x 125 мм
Ламинированные страницы для уменьшения риска загрязнения
Спиральный переплёт для удобного перелистывания страниц
Поясняющие ссылки для лучшего понимания инструкций и правил
При заказе не менее 50 экземпляров есть возможность добавить на переднюю обложку логотип своего предприятия

põgus ülevaade sisust:

 • Tööohutuse ABC
 • Isikukaitsevahendid ja töötamine
 • Turvarakmete kasutamise ABCDE
 • Elekter ja valgus
 • Kukkumisoht ja turvatsoonid (sh kaevandid, piirded jms)
 • Töötamine kõrguses
 • Seadmed, töövahendid
 • Betoonitööd
 • Tõstetööde juhtimine ja märguanded
 • Tuleohutus
 • Kord, puhtus, jäätmed
 • Kemikaalid ja ohtlikud ained

Краткий обзор содержания:

 • Основы безопасности труда ABC
 • Средства индивидуальной защиты и работа
 • Памятка по использованию страховочной привязи
 • Электричество и освещение
 • Опасность падения и зоны безопасности (в т.ч. траншеи, ограждения и т.п.)
 • Работа на высоте
 • Оборудование, средства труда
 • Бетонные работы
 • Управление грузоподъёмными работами и сигналы
 • Пожарная безопасность
 • Порядок, чистота, отходы
 • Химикаты и опасные вещества

Lihtsustatud ülevaade mürast ja kohtvibratsioonist annab aimu tervist kahjustavatest määradest ja vahenditest selle kahjustuse vältimiseks või vähendamiseks

Упрощённый обзор шума и вибрации даёт представление об угрожающих здоровью показателях и средствах предотвращения или уменьшения вреда

Kaitsepiirete ja avakatete rajamise-paigaldamise selgitus koos vajalike mõõtudega

Пояснения по сооружению и установке защитных ограждений и покрытий вместе с необходимыми измерениями

Turvarakmete kasutamisel on 5 olulist reeglit, mida alati peab järgima;
Kaardipakk selgitab kokkuvõtlikult, mida ja milleks on vaja

При использовании страховочной привязи следует всегда соблюдать 5 важных правил;
Набор карт безопасности труда кратко поясняет, что и для чего предназначено

Kukkumine kõrgusest on enim vigastusi põhjustav õnnetus;
Kaardipaki 8 lehekülge on pühendatud just töötamisele tellingutel, redelitel, tööpukkidel;
Kaardipakk sisaldab lihtsad selgitusi ohutuks töötamiseks ja juhendeid kasvõi redeli ohutuks paigaldamiseks

Падение с высоты – несчастный случай, являющийся основной причиной травм;
8 страниц набора карт посвящено работе на строительных лесах, стремянках, рабочих козлах;
Набор карт даёт простые рекомендации по безопасной работе и инструкции, к примеру, по безопасной установке стремянки

Kas töömees oskab õigeid märguandeid kasutada? Kas kraanajuht saab neist märguannetest alati samamoodi aru?
Kaardipaki 50.ndal leheküljel on pildid, mis selgitavad tõstetööde märguandeid – enne tõstetööde algust saavad märguandja ja masina operaator need koos üle vaadata.

Умеет ли работник правильно подавать сигналы? Понимает ли крановщик эти сигналы правильно?
На 50-й странице набора карт даны иллюстрации сигналов при грузоподъёмных работах – до начала грузоподъёмных работ подающий сигналы работник и оператор машины могут их вместе рассмотреть.

Kas töötegijad teavad kemikaalide märgistuse tähendust või seda, kuidas käituda õnnetuse korral?

Знают ли работники значение маркировки химикатов и правила поведения при несчастном случае?

Hooli endast ja teistest, ela tervelt, maga rahulikult